krystyna.korzak@icloud.com
+48 601 579 580

Polityka prywatności

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest „INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KRYSTYNA DĄBROWSKA-KORŻAK” z siedzibą przy ul. Liliowa 3, 72-003 Wołczkowo; NIP: 8511452210; REGON: 811763010. Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób: - listownie na podany adres siedziby

- przez e-maila: krystyna.korzak@icloud.com 

- telefonicznie: +48 601 579 580

II. Cele i podstawy przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach : - wykonania usługi, zgodnie z zawartą umową (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO - prowadzenia i przechowywania dokumentacji medyczne j (podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku a art. 24 ust.1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta). - obrony i dochodzenia roszczeń (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie roszczeń i obrona praw). - wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).

III. Odbiorcy danych. Dane mogą być udostępniane podmiotom, przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania, w szczególności takim jak, inne osoby wykonujące zawód medyczny, podmioty wykonujące działalność leczniczą, dostawcom usług prawnych, internetowych, księgowych i doradztwa podatkowego.

IV. Okres przechowywania danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres , w którym umowa będzie wykonywana, a po jej zakończeniu przez okres upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy tj. 10 lat od końca roku w którym umowa wygasła. Dane osobowe zawarte w prowadzonej dokumentacji medycznej będą przechowywane co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem zdjęć rentgenowskich, które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie. Dane osobowe uzyskane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody. Udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie oświadczenia o zgodzie lub wysłanie e-maila na adres wskazany w pkt. I.

V. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VI. Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

VII. Informacja o prawie wniesienia skargi. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.